Privacy

1. WAT IS 0900PREPAID.NL EN WELKE PRODUCTEN BIEDT HET AAN?

Via zijn website(s) biedt 0900prepaid.nl de 0900prepaid.nl-software en andere communicatie-producten aan. 2. WELKE INFORMATIE VERZAMELT 0900PREPAID.NL?

0900prepaid.nl verzamelt en verwerkt informatie over u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie in de volgende categorieën:
- Identificatiegegevens (bijv. naam, adres, telefoon, e-mailadres).
- Profielinformatie (bijv. leeftijd, geslacht, het land waarin u woont en informatie die u zelf beschikbaar stelt aan anderen via uw 0900prepaid.nl-gebruikersprofiel).
- Elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen, cookies).
- Bank- en betaalgegevens (creditcardinformatie, rekeningnummer).
- Bestelde en geleverde producten of diensten.
- Lijst van uw contactpersonen.
- Uw gebruikersprofiel.
- Correspondentie tussen u en 0900prepaid.nl.
- Verkeersgegevens (data verwerkt met als doel communicatieoverdracht en de facturering daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gespreksduur, bellende nummer en gebelde nummer).

3. HOE GEBRUIKT 0900PREPAID.NL DEZE INFORMATIE EN VOOR WELK DOEL?

Ons hoofddoel bij het verzamelen van informatie is het u kunnen leveren van een veilige, probleemloze en efficiënte ervaring op maat. 0900prepaid.nl verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over u, of laat dit namens 0900prepaid.nl door externe dienstverleners doen, voor zover toegestaan of noodzakelijk voor:
- het leveren van communicatieproducten, en dan met name voor de overdracht van uw communicatie via de 0900prepaid.nl-software en/of de 0900prepaid.nl-producten.
- het leveren van andere diensten aan u (zoals beschreven bij het verzamelen van de informatie).
- het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van problemen.
- het vergelijken van informatie om reden van nauwkeurigheid.
- het u informeren over service-updates en fouten.
- het vragen om feedback of deelname aan online enquêtes.
- het oplossen van geschillen.
- het verifiëren van uw identiteit.
- het aanpassen, meten en verbeteren van de 0900prepaid.nl-software, onze producten en de content en lay-out van onze websites.
- het organiseren en uitvoeren van marketing- of promotieactiviteiten of -aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en soortgelijke evenementen van 0900prepaid.nl.
- het beschermen van de belangen van u, 0900prepaid.nl en 101 The Netherlands BV, daarbij inbegrepen met name het afdwingen van onze servicevoorwaarden en het bestrijden van fraude.

4. AAN WIE GEEFT 0900PREPAID.NL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR?

Behoudens het bepaalde hieronder, zal 0900prepaid.nl geen persoonlijke en/of verkeersgegevens of inhoud van communicatie verkopen, verhuren, ruilen of anderszins overdragen aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij het hiertoe verplicht wordt krachtens het toepasselijk recht of in opdracht van de bevoegde autoriteiten.
0900prepaid.nl kan persoonlijke informatie openbaarmaken naar aanleiding van wettelijke vereisten, ter bescherming van de belangen van 0900prepaid.nl en 101 The Netherlands BV, voor het afdwingen van onze beleidsregels of ter bescherming van iemands rechten, eigendom of veiligheid.
0900prepaid.nl kan uw informatie voor bepaalde doelen delen met 101 The Netherlands BV, en met name voor zover noodzakelijk voor het (1) aanbieden en factureren van bepaalde gezamenlijke diensten (zoals registratie, transacties en klantenondersteuning), (2) organiseren en uitvoeren van marketing- of promotieactiviteiten of -aanbiedingen, wedstrijden, spelletjes en soortgelijke evenementen, en (3) bestrijden van fraude.
0900prepaid.nl, 0900prepaid.nl's lokale partner, of de provider of het bedrijf dat uw communicatie mogelijk maakt, kan persoonlijke gegevens, inhoud van communicaties en/of verkeersgegevens leveren aan een toepasselijke autoriteit die wettig gerechtigd is dergelijke informatie op te vragen. 0900prepaid.nl zal alle redelijk geachte assistentie en informatie leveren om aan een dergelijk verzoek te voldoen en u geeft daarvoor hierbij uw toestemming.
Uw informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waarin 0900prepaid.nl en 101 The Netherlands BV faciliteiten gebruiken, met inbegrip van landen buiten de EU. Te dien aanzien, of teneinde gegevens te delen of vrij te geven overeenkomstig dit artikel 4, behoudt 0900prepaid.nl zich het recht voor informatie over te brengen naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. Door gebruik te maken van 0900prepaid.nl-software, 0900prepaid.nl-websites of 0900prepaid.nl-producten stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie naar een bestemming buiten uw landsgrenzen. 0900prepaid.nl ontwikkelt zakelijke activiteiten en kan dochterondernemingen of bedrijfseenheden kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties, of in het geval dat 0900prepaid.nl of vrijwel al zijn activa door een derde worden overgenomen, vormt de persoonlijke informatie van 0900prepaid.nl-gebruikers in het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva. We behouden ons het recht voor uw persoonlijke informatie, die als activa verzameld is, onderdeel te maken van een dergelijke overdracht aan derden.

5. WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT 0900PREPAID.nl DEZE?

Cookies zijn stukjes informatie die door de 0900prepaid.nl software op de harde schijf van uw computer kunnen worden opgeslagen, zodat webapplicaties u of uw voorkeuren kunnen herkennen. 0900prepaid.nl maakt tevens gebruik van cookies die zijn ingebed in de browser van de 0900prepaid.nl-software. De cookies van 0900prepaid.nl kunnen identificerende informatie bevatten. Cookies stellen 0900prepaid.nl in staat informatie te verkrijgen over het gebruik van zijn websites. Deze informatie kan op ons verzoek door derden worden geanalyseerd.
Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat sommige gepersonaliseerde diensten niet beschikbaar zijn.
Cookies van derden
De advertenties op onze websites worden u geleverd door onze webadvertentiepartners. Deze derden kunnen gebruikmaken van cookies voor het verkrijgen van informatie over uw bezoek aan deze site, zoals het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken (maar niet uw naam, adres of andere persoonlijke informatie). Deze informatie wordt gebruikt om u advertenties aan te bieden.

6. UW GEBRUIKERSPROFIEL

Uw gebruikersprofiel is de informatie waarvan u zelf besluit om deze beschikbaar te stellen aan andere 0900prepaid.nl-gebruikers. Het kan hierbij gaan om uw gebruikersnaam voor 0900prepaid.nl, uw echte naam, adres, telefoonnummers, geslacht, geboortedatum, taal. U hebt zelf het beheer over uw gebruikersprofiel en hebt er toegang tot via het menu 'Mijn gegevens' in de 0900prepaid.nl-website. U kunt uw profiel bekijken en informatie corrigeren, aanvullen en verwijderen.

7. GEKOPPELDE WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

De 0900prepaid.nl-websites kunnen links bevatten waarmee u 0900prepaid.nl's website verlaat en toegang krijgt tot een andere website. Gekoppelde websites vallen niet onder het beheer van 0900prepaid.nl en deze websites hebben mogelijk een ander privacybeleid. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op persoonlijke informatie die verkregen is op de websites of via uw gebruik van de 0900prepaid.nl-software, 0900prepaid.nl-producten en/of uw relatie met 0900prepaid.nl. 0900prepaid.nl dringt er daarom bij u op aan voorzichtig te zijn met het online verstrekken van persoonlijke informatie. 0900prepaid.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites.
Wanneer u gebruikmaakt van extra's, plug-ins of toepassingen van derden in samenhang met de 0900prepaid.nl-software ('Toepassingen'), kan de aanbieder van een dergelijke toepassing toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke informatie over u. 0900prepaid.nl controleert niet, en kan niet controleren, op welke manier aanbieders van toepassingen gebruikmaken van persoonlijke informatie met betrekking tot die toepassingen. Lees voor installatie altijd eerst het privacybeleid of de eventuele andere voorwaarden die voor het gebruik van dergelijke toepassingen gelden.

8. HOE BESCHERMT 0900PREPAID.NL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

0900prepaid.nl en 101 The Netherlands BV treffen passende organisatorische en technische maatregelen ter bescherming van de hen verstrekte of door hen verzamelde persoonlijke gegevens en verkeersgegevens, met inachtneming van de geldende verplichtingen en uitzonderingen krachtens de desbetreffende wetgeving. Uw persoonlijke gegevens en verkeersgegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel of adviseurs van 0900prepaid.nl of de betrokken entiteiten van 101 The Netherlands BV, voor wie toegang tot deze gegevens nodig is voor het uitvoeren van hun taken.

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VRIENDEN

Mogelijk wilt u uw vrienden uitnodigen om van 0900prepaid.nl gebruik te maken. Wanneer u gebruik wilt maken van 0900prepaid.nl's verwijzingsdienst, wordt u doorverwezen naar een webpagina en kunt u op een online formulier een of meer e-mailadressen invoeren. De op dit formulier ingevoerde informatie wordt enkel gebruikt voor het automatisch aanmaken van een e-mailbericht aan deze potentiële 0900prepaid.nl-gebruikers. Door e-mailadressen van vrienden in te voeren, geeft u te kennen dat uw vrienden akkoord zijn gegaan met het verstrekken van hun gegevens. 0900prepaid.nl kan u identificeren als de persoon die de verwijzing in de naar uw vrienden verzonden e-mails heeft gedaan.

10. CONTACT MET U

0900prepaid.nl kan u voor het meten en verbeteren van de kwaliteit van tijd tot tijd vragen informatie te geven over uw ervaringen. U bent op geen enkel moment verplicht dergelijke gegevens te verstrekken. Alle informatie die vrijwillig is verstrekt middels feedbackformulieren op de website of middels enquêtes waaraan u deelneemt, wordt gebruikt voor het bestuderen van deze feedback en het verbeteren van de 0900prepaid.nl-software en de producten en websites van 0900prepaid.nl en de entiteiten van 101 The Netherlands BV.
0900prepaid.nl kan contact met u opnemen voor het versturen van berichten over fouten en servicekwesties. Voorts behoudt 0900prepaid.nl zich het recht voor om van e-mail of de 0900prepaid.nl-software gebruik te maken om u op de hoogte te stellen van eventuele aanspraken betreffende uw gebruik van de 0900prepaid.nl-software, de 0900prepaid.nl-website en/of de 0900prepaid.nl-producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aanspraken aangaande inbreuk op rechten van derden.
0900prepaid.nl kan u via e-mail of de 0900prepaid.nl-software op de hoogte houden van nieuws over de 0900prepaid.nl-software en de 0900prepaid.nl-producten die u hebt gekocht en/of u informeren over andere producten van 0900prepaid.nl of de entiteiten van 101 The Netherlands BV of andere 0900prepaid.nl-gerelateerde informatie. U kunt ervoor kiezen dergelijke meldingen en/of promotionele e-mails niet te ontvangen door op de link 'uitschrijven' te klikken in de e-mail die u ontvangt. U kunt uw communicatievoorkeuren ook aanpassen door in te loggen op uw accountpagina op www.0900prepaid.nl.
Wanneer u zich hebt geregistreerd voor of gebruikmaakt van co-branded 0900prepaid.nl-producten kunnen de e-mails die u ontvangt afkomstig zijn van ons partnerbedrijf, dat handelt namens 0900prepaid.nl.

11. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?

0900prepaid.nl behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Wij informeren u over deze wijzigingen door plaatsing van de herziene privacyverklaring op www.0900prepaid.nl/privacy.html. De herziene privacyverklaring gaat binnen dertig (30) dagen na een dergelijke plaatsing van kracht, tenzij u de herziene verklaring uitdrukkelijk eerder accepteert door op de acceptatieknop te klikken. U stemt ermee in dat uw uitdrukkelijke aanvaarding of uw voortgezette gebruik van de 0900prepaid.nl-software of de 0900prepaid.nl-producten na de kennisgevingsperiode van dertig (30) dagen betekent dat u de privacyverklaring accepteert.

12. WELKE RECHTEN HEBT U EN HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 0900prepaid.nl?

U hebt het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van uw persoonlijke informatie. Sommige informatie over u kan online worden ingezien en bewerkt door in te loggen op uw 'Mijn Gegevens'-pagina op www.0900prepaid.nl. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van uw persoonlijke informatie zal door ons binnen een redelijk tijd en na verificatie van uw identiteit worden gereageerd. Met vragen kunt u terecht bij support@0900prepaid.nl.
0900prepaid.nl zal zijn uiterste best doen om tegemoet te komen aan verzoeken om het verwijderen van persoonlijke informatie, tenzij deze informatie van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard dient te blijven.

13. HOE LANG WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR 0900PREPAID.NL BEWAARD?

Uw informatie wordt door 0900prepaid.nl en, waar van toepassing, de entiteiten van 101 The Netherlands BV bewaard voor zo lang als dit nodig is voor: (1) het voldoen aan de doelen (zoals gedefinieerd in artikel 3 van deze privacyverklaring) of (2) het naleven van toepasselijke wetgeving, wettige verzoeken en toepasselijke vonnissen van bevoegde rechtbanken.